0 7431 7616 -
แบบตรวจการประเมิน ITA

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562