0 7431 7616 -
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ถาม     เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ตอบ    เอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้
           ๑. แบบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป  จำนวน ๑ ชุด
           ๒. แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะหรือตำแหน่งประเภทวิชาการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป สายสนับสนุน จำนวน ๑ ชุด
           ๓.  ผลงานทางวิชาชีพ อย่างละ ๑๐ ชุด
           ๔.  หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน จำนวน ๑ ชุด
           ๕.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ย้อนหลัง ๓ ปี จำนวน ๑ ชุด

 

ถาม     คณะกรรมการกลั่นกรองหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นคืออะไร มีหน้าที่อย่างไร

ตอบ    เป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นกับกรอบตำแหน่งซึ่งกำหนดตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นนั้นสอดคล้องกับกรอบตำแหน่งที่กำหนดไว้หรือไม่ ก่อนเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นพิจารณา ซึ่งกรณีส่วนงาน คณะกรรมการประจำส่วนงานจะเป็นผู้ทำหน้าที่กลั่นกรองฯ ดังกล่าว ส่วนหน่วยงาน   จะเป็นคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ถาม     ผลงานที่ใช้ในการขอกำหนดระดับตำแหน่งชำนาญการ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ตอบ    ผลงาน ๒ รายการ คือ คู่มือปฏิบัติงานหลัก (เป็นเจ้าของเพียงคนเดียว) อย่างน้อย ๑ เล่ม และ ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ (เป็นเจ้าของเพียงคนเดียว) หรืองานวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อย ๑ เรื่อง (กรณีมิได้เป็นเจ้าของเพียงคนเดียว ต้องเป็นผู้ดำเนินการวิจัยหลัก  และมีชื่อเป็นชื่อแรกในเจ้าของผลงานวิจัยนั้น และต้องมีผลงานวิจัยเรื่องอื่นเพิ่มอีกรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐๐ %)

 

ถาม     การเผยแพร่ผลงานทางวิชาชีพของแต่ละผลงานกระทำโดยวิธีใด และต้องเผยแพร่กี่วิธี

ตอบ    การเผยแพร่ผลงานทางวิชาชีพให้เลือกเผยแพร่โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

            ๑. คู่มือปฏิบัติงานหลัก
                 ๑.๑  เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือ สำนักพิมพ์  หรือ
                 ๑.๒  จัดทำเป็นสำเนาเย็บเล่มและได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง

            ๒. ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
                ๒.๑  เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ หรือ
                ๒.๒  เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความทางวิชาการ หรือ
                ๒.๓  เผยแพร่ใน Proceedings หรือ
                ๒.๔  จัดทำเป็นสำเนาเย็บเล่มและได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง

           ๓. งานวิจัย
               ๓.๑  เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ หรือ
               ๓.๒  เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย หรือ
               ๓.๓  เผยแพร่ใน Proceedings หรือ
               ๓.๔  จัดทำเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาวเป็นเล่มหนังสือ และได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง

          ๔. ผลงานลักษณะอื่น
              ๔.๑  เผยแพร่โดยมีการนำไปใช้ภายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอก  หรือ
              ๔.๒  เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการหรือการจัดแสดง  หรือ
              ๔.๓  เผยแพร่โดยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสำนักพิมพ์   หรือ
              ๔.๔  จัดทำเป็นสำเนาเย็บเล่มและได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง