0 7431 7616 -
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ถาม     การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สามารถยื่นคำขอได้ผ่านทางช่องทางใด และต้องเตรียมอะไรบ้าง

ตอบ    การขอมีบัตรสามารถยื่นคำขอมีบัตรโดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอมีบัตรประจำตัว จากเว็บไซต์   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลหรือผ่านทางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
           ๑. เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.tsu.ac.th
           ๒. เลือก ระบบสารสนเทศ
           ๓. เลือก ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
           ๔. เลือกหัวข้อ บัตรประจำตัวบุคลากร เลือกขอบัตรใหม่

และสิ่งที่ต้องใช้ในการขอมีบัตรคือ ไฟล์ภาพถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม พื้นหลังสีฟ้า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน

 

ถาม     พนักงานมหาวิทยาลัยหรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย แต่งกายอย่างไร

ตอบ    แต่งเครื่องแบบพิธีการ หรือชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน

 

ถาม     การแต่งกายของข้าราชการบำนาญแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอย่างไร

ตอบ    ข้าราชการบำนาญ แต่งเครื่องแบบปกติขาว โดยจะติดเครื่องหมาย “นก” ปกด้านขวา