0 7431 7616 -
พ.ศ.2565 (พ.ค.2565 เป็นต้นไป)

ผู้บริหาร
คำสั่งมอบอำนาจ พ.ศ. 2565 (พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

 คำสั่งที่ 1761/2566 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีวิชาการและการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 
คำสั่งที่ 1760/2566 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 0169/2566 เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ และการมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 4229/2565 เรื่อง  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 4227/2565 เรื่อง  แก้ไขคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี  - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2411/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 1913/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 1433/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 1428/2565 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี - ยกเลิก

 รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

 คำสั่งที่ 1762/2566 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1760/2566 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 
คำสั่งที่ 0169/2566 เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ และการมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 1913/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 1432/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 1428/2565 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี - ยกเลิก

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์

 คำสั่งที่ 1763/2566 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1760/2566 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 
คำสั่งที่ 0169/2566 เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ และการมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 4229/2565 เรื่อง  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 4227/2565 เรื่อง  แก้ไขคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 1913/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 1434/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 1428/2565 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี - ยกเลิก

 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 คำสั่งที่ 1764/2566 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1760/2566 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 
คำสั่งที่ 0169/2566 เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ และการมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2410/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2408/2565 เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 1913/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) 
 คำสั่งที่ 1896/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 1852/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 1435/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 1428/2565 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี - ยกเลิก

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

 คำสั่งที่ 2415/2566 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 
คำสั่งที่ 1765/2566 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1760/2566 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 
คำสั่งที่ 0169/2566 เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ และการมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 3901/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 3528/2565 เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 3527/2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2409/2565 เรื่อง  มอบอำนาจแลเภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2408/2565 เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 1913/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 1429/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 1428/2565 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี - ยกเลิก

รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

 คำสั่งที่ 2048/2566 เรื่อง  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 
คำสั่งที่ 1766/2566 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1760/2566 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 
คำสั่งที่ 0169/2566 เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ และการมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2501/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน สงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2414/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน สงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 1913/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 1430/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน สงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 1428/2565 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี - ยกเลิก

รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง

 คำสั่งที่ 3161/2566 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 2048/2566 เรื่อง  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1767/2566 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1760/2566 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 
คำสั่งที่ 0169/2566 เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ และการมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2415/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 1913/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 1431/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 1428/2565 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี - ยกเลิก

กำหนดผู้รักษาการแทนอธิการบดี กรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

 คำสั่งที่ 4500/2565 เรื่อง  กำหนดผู้รักษาการแทนอธิการบดี กรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้


ผู้ช่วยอธิการบดี

  คำสั่งที่ 2209/2566 เรื่อง  แก้ไขคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
  คำสั่งที่ 2003/2566 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
  คำสั่งที่ 2002/2566 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 
  คำสั่งที่ 0169/2566 เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ และการมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
  คำสั่งที่ 4400/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) - ยกเลิก
  คำสั่งที่ 4228/2565 เรื่อง  แก้ไขคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี - ยกเลิก
  คำสั่งที่ 3867/2565 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้ผู้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
  คำสั่งที่ 3866/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
  คำสั่งที่ 2059/2565 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
  คำสั่งที่ 2058/2565 เรื่อง มอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี - ยกเลิก


คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

 
คำสั่งที่ 1692/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน

 คำสั่งที่ 2488/2566 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้ผุ้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 2483/2565 เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 2369/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 1693/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)


หัวหน้าส่วนงาน

 คำสั่งที่ 2825/2566 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 
คำสั่งที่ 2061/2565 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 1913/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)