0 7431 7616 -
การจัดซื้อ-จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 -2 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562)
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562)

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562