0 7431 7616 -
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายประจำปี

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ประจำไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ประจำไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (เงินแผ่นดิน)
  สรุปผลการใช้ยงบประมาณประจำจ่าปี 2562 (เงินอุดหนุน)
  ตารางแสดงผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561