0 7431 7616 -
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

พ.ศ.2561
 มาตรฐานอาจารย์ประจำหลักสูตร (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 (19 กุมภาพันธ์ 2561)

พ.ศ.2560

  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (19 ธันวาคม 2560)
  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (19 ธันวาคม 2560)
  มาตรฐานอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2560 (19 ธันวาคม 2560)
  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 (1 พฤษภาคม 2560)

พ.ศ.2559
 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (19 กันยายน 2559)
 มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (7 มีนาคม 2559)

พ.ศ.2558
 มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558  (11 มีนาคม 2558)

พ.ศ.2557
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 (12 พฤศจิกายน 2557)
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557 (12 พฤศจิกายน 2557)
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557 (12 พฤศจิกายน 2557)
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2557 (30 กรกฎาคม 2557)
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 (30 กรกฎาคม 2557)
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการ พ.ศ. 2557 (30 กรกฎาคม 2557)
 กองทุนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (2 พฤษภาคม 2557)
 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) (2 พฤษภาคม 2557)

พ.ศ.2555

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 (23 มีนาคม 2555)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (23 มีนาคม 2555)

พ.ศ.2554
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2554 (1 กันยายน 2554)
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง และการประเมินเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (1 กันยายน 2554)
 แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน หรือเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 กันยายน 2554)

พ.ศ.2553
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (29 มีนาคม 2553)