0 7431 7616 -
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

พ.ศ.2566
 สวัสดิการประกันสุขภาพสำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (8 กันยายน 2566)

พ.ศ.2565
 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง นโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (5 กันยายน 2565)
 หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 (5 กันยายน 2565)
 หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 (5 กันยายน 2565)
 สวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 (5 กันยายน 2565)
 ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (5 กันยายน 2565)

พ.ศ.2564
 การตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจสุขภาพจิตของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 (23 มิถุนายน 2564)

พ.ศ.2561
 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 (4 มิถุนายน 2561)
 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 (19 กุมภาพันธ์ 2561)

พ.ศ.2560
 สิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 (3 กรกฎาคม 2560)

พ.ศ.2559
 กองทุนสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2559 (19 กันยายน 2559)
 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559 (19 กันยายน 2559)

พ.ศ.2558
 หลักเกณฑ์การจัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณและสัญญาค้ำประกัน พ.ศ. 2558 (15 กันยายน 2558)

พ.ศ.2557
 หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (สายคณาจารย์) เพิ่มเติมจากกองทุนพัฒนาบุคลากร โดยใช้งบประมาณเงินรายได้สะสมของส่วนงาน พ.ศ. 2557 (12 พฤศจิกายน 2557)
 หลักเกณฑ์และวิธีการประกันการทำงาน พ.ศ. 2557 (12 พฤศจิกายน 2557)
 กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 (5 กันยายน 2557)

พ.ศ.2555
 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2555 (19 มกราคม 2555)

พ.ศ.2552
 กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ (2 พฤศจิกายน 2552)