0 7431 7616 -
คำชี้แจง

คำชี้แจง

ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำใหม่มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไปโดยกำหนดให้ในแต่ละปีการศึกษา คณาจารย์ประจำต้องมีภาระงานขั้นต่ำรวมทุกด้าน ไม่น้อยกว่า 1,260 ชั่วโมง

1. กลุ่มเน้นการสอน กำหนดสัดส่วนภาระงานแต่ละด้าน ดังนี้

 (ก) ภาระงานสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของภาระงานขั้นต่ำ (ไม่น้อยกว่า 567 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)
 (ข) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของภาระงานขั้นต่ำ (ไม่น้อยกว่า 126 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)
 (ค) ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงานพัฒนานิสิต และภาระงานอื่นๆ รวมกัน ร้อยละ 0 – 45 ของภาระงานขั้นต่ำ(ระหว่าง 0 – 567 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)

2. กลุ่มเน้นการวิจัย กำหนดสัดส่วนภาระงานแต่ละด้าน ดังนี้

 (ก) ภาระงานสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของภาระงานขั้นต่ำ (ไม่น้อยกว่า 189 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)
 (ข) ภาระงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของภาระงานขั้นต่ำ (ไม่น้อยกว่า 567 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)
 (ค) งานวิชาการอื่น ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงานพัฒนานิสิต และภาระงานอื่นๆ รวมกัน ร้อยละ 0 – 40 ของภาระงานขั้นต่ำ (ระหว่าง 0 – 504 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)