0 7431 7616 -

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 มีมติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)