0 7431 7616 -

กิจกรรม Road to TSU Proud Academy วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Road to TSU Proud Academy หัวข้อ การทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 18410 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร