ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.62 ถึงวันที่ 8 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
     

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดอบรมหลักสูตรเตรียมและพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติ อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ดี สามารถบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีระยะเวลาของหลักสูตร รวม 60 ชั่วโมง จัดเดือนละครั้ง กำหนดจัดที่วิทยาเขตพัทลุง ในวันพุธที่ 1 ของเดือน และวิทยาเขตสงขลา ในวันพุธที่ 2 ของเดือน โดยเริ่มกำหนดจัดครั้งแรกในเดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป