ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.62 ถึงวันที่ 3 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
     

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในโอกาสมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงานมหาวิทยาลัยและการเชื่อมโยงงานกับคณะ (งานบริหารทรัพยากรบุคคล และงานการคลัง) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล กล่าวต้อนรับและบรรยายระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  คุณอุทัยวรรณ  จันทรโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และคุณจันทิมา  คงคาลัย  หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าว