ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 พ.ค.62 ถึงวันที่ 8 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์
 
     

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ภารกิจสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ ณ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ มีความรู้ ประสบการณ์และโลกทัศน์ในเรื่องการสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ และสามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน รวมถึงการเปิดโลกทัสน์เพื่อการรับสิ่งใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวต้อนรับและพูดคุย "นโยบายการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Walailak Channel