ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 4 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561
 
     

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม SC 216 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมทางไกลทานตะวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งอาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งแนะนำหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่แนวปฎิบัติที่ดีของทุกส่วนงาน รวมถึงกระบวนการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติรู้ที่ดีของหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปปรับใช้ต่อไป