ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.ค.62 ถึงวันที่ 15 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
     

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดอบรมหลักสูตรเตรียมและพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติ อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ดี สามารถบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีระยะเวลาของหลักสูตร รวม 60 ชั่วโมง จัดเดือนละครั้ง กำหนดจัดที่วิทยาเขตพัทลุง ในวันพุธที่ 1 ของเดือน และวิทยาเขตสงขลา ในวันพุธที่ 2 ของเดือน โดยเริ่มกำหนดจัดครั้งแรกในเดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป