ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ส.ค.62 ถึงวันที่ 21 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1
 
     

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายพิเศษประเด็น "มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม" ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องการเรียนการสอนทางไกล สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา และถ่ายทอดสัญญาณทางไกลไปยังห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง  กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติ อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ดี สามารถบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีระยะเวลาของหลักสูตร รวม 60 ชั่วโมง

ภาพ : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าว : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ