ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.ย.62 ถึงวันที่ 20 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
     

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงาน และร่วมพัฒนาองค์กรจนเข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้เกษียณอายุเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการกับมหาวิทยาลัยและผู้ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ราชการในมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2562  มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 18 ท่าน ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง  คณะศึกษาศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา  กล้าณรงค์  คณะศึกษาศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์  คณะศึกษาศาสตร์
4. นางสมนิตย์  สุกาพัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์
5. อาจารย์ณฌา  ขวัญมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี  พลอินทร์  คณะพยาบาลศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เลี้ยงพรพรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9. อาจารย์นวลทิพย์  มหามงคล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.หิริหัทยา  เพชรมั่ง  คณะวิทยาศาสตร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศักดิ ์  ปัทมรุจ   คณะศิลปกรรมศาสตร์
12. อาจาารย์พัทรา  ผดุงสุนทรารักษ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์  คณะศิลปกรรมศาสตร์
14. นางปิยนุช  สืบสาย  ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
15. นางสาวนงนุช  คงสุวรรณ  ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
16. นายสมพร  ขุมทอง  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
17. นางสาวสาวิตรี  สัตยายุทย์  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
18. นางกอบกุล  สุวลักษณ์  สำนักหอสมุด

ภาพ : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าว : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ