ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ก.ค.63 ถึงวันที่ 2 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ บรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารรุ่นที่ 1 คาบที่ 15
 
     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้จำนวน 60 ชั่วโมง (ครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 20 ครั้ง) มีการจัดอบรมทุก ๆ วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น. ของทุกเดือน โดยเริ่มอบรมมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานบริหารหลักสูตรฯ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมและพัฒนาบุคลากรสายคณาจารย์และสายสนับสนุนให้มีคุณสมบัติรองรับงานบริหารในอนาคต เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ/ผู้บริหาร และเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ และการสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้าง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับในคาบที่ 15 (12 มิถุนายน 2563) นี้ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ มาบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “ผู้นำนักคิดและนักกลยุทธ์” โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 184 คน