ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ก.ค.63 ถึงวันที่ 8 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ บรรยายและเล่่าสู่กันฟัง หัวข้อ บทบาทผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ
 
     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 1 คาบที่ 16 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เพื่อเตรียมและพัฒนาบุคลากรสายคณาจารย์และสายสนับสนุนให้มีคุณสมบัติรองรับงานบริหารในอนาคต เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ/ผู้บริหาร และเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ และการสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้าง รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในคาบที่ 16 (8 กรกฎาคม 2563) นี้ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ” โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 90 คน