ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ย.63 ถึงวันที่ 11 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ บรรยายให้ความรู้ในโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 1 คาบที่ 17
 
     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้จำนวน 60 ชั่วโมง (ครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 20 ครั้ง) มีการจัดอบรมทุก ๆ วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น. ของทุกเดือน โดยเริ่มอบรมมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานบริหารหลักสูตรฯ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมและพัฒนาบุคลากรสายคณาจารย์และสายสนับสนุนให้มีคุณสมบัติรองรับงานบริหารในอนาคต เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ/ผู้บริหาร และเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ และการสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้าง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในคาบที่ 17 วันที่ 10 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ มาบรรยายในหัวข้อ "เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารจากสามก๊ก"  โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 137 คน