ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 24 ก.ย.63 ถึงวันที่ 24 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
 
     

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 1 ราย คือ นางสาวจันทร์จิรา รัตนอุบล สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด