ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ก.ย.63 ถึงวันที่ 25 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
     

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงาน และร่วมพัฒนาองค์กรจนเข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้เกษียณอายุเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการกับมหาวิทยาลัยและผู้ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ราชการในมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
2. อาจารย์ยุพิน  พิมโคตร์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
3. อาจารย์ไภษัชย์  แซ่จู  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.รจนา  วิริยะสมบัติ  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
5. นายนิพนธ์  อินทร์ทอง  สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
6. นางกานต์พิชา  ควรหาเวช สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
7. นางสาวสุภาพร  นุ่นมัน  สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
8. นางสาวสุรัติ  ปัจจันตโชตฺิ สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา
9. นายละมุล  จันทร์จะนะ  สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา

ภาพ : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา