ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 28 ต.ค.63 ถึงวันที่ 28 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
     

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2563  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.รวมพร  นิคม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี อนุสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด