ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 16 ก.พ.64 ถึงวันที่ 16 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
     

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์  น้อยผา สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563
2. อาจารย์ ดร.ศรชัย  อินทะไชย  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563
3. อาจารย์ ดร.รังสฤษฏ์  อินทรโม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563

รายละเอียด