ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 22 ก.พ.64 ถึงวันที่ 15 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)
3. หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา
4. หากมีประสบการณืด้านไฟฟ้ากำลังหรืออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 8  มีนาคม 2564 หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : 15 มีนาคม 2564 

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616

 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร