ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 มี.ค.64 ถึงวันที่ 9 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564
 
     

  กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (5 มีนาคม 2564)
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนชั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2564 (5 มีนาคม 2564)
  หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์สูง (5 มีนาคม 2564)
  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2564 (5 มีนาคม 2564)
  หลักเกณฑ์และวิธีการลาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 (5 มีนาคม 2564)