ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 31 มี.ค.64 ถึงวันที่ 30 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
     

 สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  เบ็ญนุ้ย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง  สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563

รายละเอียด