ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 10 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 10 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
     

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์  จีนนุ่น  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย อนุสาขาวิชาวรรณคดีสมัยเก่า ตั้งแต่วันที่ 27สิงหาคม 2563
2. อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์  จันทร์ศรี สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563
3. อาจารย์ชลีรัตน์  มเหสักขกุล  สังกัดคณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563
4. อาจารย์ ดร.ปริศนา  วงค์ล้อม สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563