ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 23 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
 
     

  เงินเพิ่มพิเศษของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

  การตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจสุขภาพจิตของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 

  หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2564 

  หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564