ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 เม.ย.64 ถึงวันที่ 9 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปี พ.ศ.2564
 
     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ สตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณค่าและความก้าวหน้าในทางวิชาชีพ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรัตน์ จรจิตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ ดร.วิรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริมนวัตกรรม และที่ปรึกษา บริษัท เอ็นเอส เวลูส์ จำกัด กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยอาจารย์ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์

โครงการดังกล่าวมีพนักงานใหม่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจบริบทและวัฒนธรรมองค์กร คุณค่าและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็งให้ส่วนงาน หน่วยงานมหาวิทยาลัย การเป็นอาจารย์ที่ดี มีคุณภาพ และสายสนับสนุนมืออาชีพ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย อันจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป