ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 9 พ.ย.64 ถึงวันที่ 9 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย
 
     

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564  มีมติอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางอรนุช  กำเนิดมณี  สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564
2. นางสรัญญา  จารุวรรณโน  สังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564