ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 ก.ค.65 ถึงวันที่ 20 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับปรุงอัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2565