ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ส.ค.65 ถึงวันที่ 13 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ณ ประเทศเวียดนาม
 
     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงานและร่วมพัฒนาองค์กรจนเข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านเกษียณอายุราชการเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการในปีเดียวกัน