ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 ก.ย.65 ถึงวันที่ 6 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2565
 
     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม 18427 อาคาร 50 วศ มศว. มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และถ่ายทอดสัญญาณทางไกลไปยังห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.น.บ.) และระเบียบมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม