ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 มี.ค.66 ถึงวันที่ 7 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 3 และประกาศมาตรการ 10 Quick Wins in Lean for TSU
 
     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 3 และประกาศมาตรการ 10 Quick Wins in Lean for TSU โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม MF1200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และถ่ายทอดสัญญาณไปยังห้องประชุมแสงสุริยา คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมสานพลัง พร้อมขับเคลื่อนไปสู่ "ยุทธศาสตร์และหมุดหมาย"ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรเพื่อร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัสน์แบบมุ่งเป้าหมายไปเป็น The University of Globalization