TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แนวปฏิบัติการประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเเภทวิชาการ สายคณาจารย์ จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2/2564) ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) และแยกเพื่อสังเกตอาการ (Self Quarantine) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1/2564) ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2564
การตอบแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 (Open Data and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ระดับดีเด่น
แจ้งแนวปฏิบัติการประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสสตราจารย์ พ.ศ.2563
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563


หน้าที่ :