TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แนวปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ระดับดีเด่น
แนวปฏิบัติการประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ฉบับ
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สุงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
แบบสำรวจหลักฐานประกอบตัวชี้วัดที่ 9 และ10 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและผู้รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แจ้งตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและผู้รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ระดับดีเด่นและดีมาก
การประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศซึ่งออกโดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561
ประกาศโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อการเคหะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยความร่วมมือกับธนาคารออมสิน พ.ศ. 2561
ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามข้อ 48 (4) (5) (6) และข้อ 53 ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ร.) เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561


หน้าที่ :