TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
แจ้งแนวปฏิบัติการประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสสตราจารย์ พ.ศ.2563
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
การติดตามตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แนวปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ระดับดีเด่น
แนวปฏิบัติการประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ฉบับ
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สุงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
แบบสำรวจหลักฐานประกอบตัวชี้วัดที่ 9 และ10 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและผู้รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แจ้งตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและผู้รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ระดับดีเด่นและดีมาก


หน้าที่ :