TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศออกโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
การจัดส่งแนวทางปรับปรุงพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แจ้งแนวปฏิบัติประกันสุขภาพกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับปรุงอัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งมอบอำนาจ พ.ศ.2565 (พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561-2562 วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานที่ตั้งหน่วยงานปกติ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
เอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แนวปฏิบัติการประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเเภทวิชาการ สายคณาจารย์ จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์


หน้าที่ :