TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2566
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แผนการลงทุนของสมาชิกในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2566
คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันและเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศออกโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เอกสารขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากร) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (นิสิต ผู้จัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศออกโดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565
การรายงานการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศออกโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
การจัดส่งแนวทางปรับปรุงพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แจ้งแนวปฏิบัติประกันสุขภาพกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับปรุงอัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งมอบอำนาจ พ.ศ.2565 (พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561-2562 วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานที่ตั้งหน่วยงานปกติ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565


หน้าที่ :