TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ บรรยายให้ความรู้ในโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 1 คาบที่ 17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ บรรยายและเล่่าสู่กันฟัง หัวข้อ บทบาทผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ บรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารรุ่นที่ 1 คาบที่ 15
โครงการฝึกอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร่วมโครงการสร้างสุขภาภาวะในองค์กร กิจกรรมขยับกาย สบายอุรา
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ และบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และร่วมจัดนิทรรศการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรฝ่ายบริหารแกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศํกดิ์ อาจารย์ตัวอย่าง และบุคลากรตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2560
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะตรวจพื้นที่การเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตรเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น (โอซาก้า)
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการซักซ้อมความเข้าใจประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์


หน้าที่ :