TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
การประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2565
โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ณ ประเทศเวียดนาม
กิจกรรมสดงความยินดีและต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กิจกรรมมอบของที่ระลึกให้รองอธิการบดีในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565
โครงการ/กิจกรรมเรียนรู้สุขภาพจิต ปรับสมดุลชีวิตช่วงวิกฤตโควิท 19
โครงการซักซ้อมความเข้าใจการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการพัฒนาทักษะการสร้างความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรมในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น กระบวนงานภารกิจสารบรรณ
การประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำภาระงานรายบุคคลและจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การสัมมนา เรื่อง "สุขภาพประกันกลุ่มและวางแผนภาษี & สุขภาพ"
โครงการ Sharing Day : ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice)
โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปี พ.ศ.2564
ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการ Tsu Get Together สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร กิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้องสองวิทยาเขต ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการเข้าวัด ทำบุญตักบาตร และเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปี 2564
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 1 คาบที่ 18-20 ณ โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ม.ทักษิณ


หน้าที่ :