TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 

   ข่าวแสดงความยินดี  กลับหน้าหลัก
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
ขอแแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


หน้าที่ :