TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการอบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล
โครงการฝายชะลอน้ำสร้างสุขสู่ชุมชน ณ บ้านโหล๊ะจันกระ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
โครงการรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโสเนื่องในวันผู้สูงอายุของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยภาคีร่วมขับเคลื่อนการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ
หลักสูตรเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการจิตอาสาทำบุญบริจาคสิ่งของเพื่อน้องสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาและกิจกรรมสร้างสามัคคีของฝ่าย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2561
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดทำผลงาน Show & Share
โครงการ TSU Family Car Rally เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561


หน้าที่ :