0 7431 7616 -
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น - สายสนับสนุน

 ขั้นตอนการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

 ขั้นตอนการแต่งตั้งบุคคล
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สุงขึ้น

 การประเมินข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
        - ประเภทวิชาชีพ เชี่ยวชาญเฉพาะ
        - ประเภททั่วไป


 การประเมินค่างาน
       - เอกสารที่ส่วนงาน/หน่วยงานต้องจัดส่งเพื่อประกอบการพิจารณา
       - แบบคำขอรับการประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
       - แบบคำขอรับการประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ
       - แบบคำขอรับการประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภททั่วไป

 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย / ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
       
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
       -  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
       -  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551

       มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
       - ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป8. นักวิทยาศาสตร์15. นักวิชาการโภชนาการ
2. นักตรวจสอบภายใน9. นักวิชาการศึกษา16. นักวิชาการช่างศิลป์
3. นักวิจัย10. นักวิชาการพัสดุ17. บุคลากร
4. นักประชาสัมพันธ์11. นักวิชาการเงินและบัญชี18. นิติกร
5. นักวิเทศสัมพันธ์12. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา19. บรรณารักษ์
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน13. นักวิชาการสัตวบาล20. วิศวกร
7. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ14. นักวิชาการเกษตร 

 

      - ตำแหน่่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

 1.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์3.   วิศวกรไฟฟ้า5. พยาบาล
 2.  สถาปนิก4.    วิศวกรโยธา 

       - ตำแหน่งประเภททั่วไป

1.    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร5.    ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์8.   ช่างเทคนิค
2.    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด6.    ช่างเขียนแบบ9.   ช่างไฟฟ้า
3.    ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์7.    ช่างอิเล็กทรอนิกส์10.  ช่างเครื่องยนต์
4.    ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 


หมายเหตุ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

 ระเบียบ หลักเกณฑ์
       -  กรอบตำแหน่ง
          * ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญการ พ.ศ. 2560
          * ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561
          * ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
          * ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
          * ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
          * ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564
       -  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
       -  ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2560
      -   ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  1) พ.ศ. 2563

       - แบบรายงานผลงานตามมาตรฐานภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
       - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาชีพ


ข้าราชการ

การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการ ประเภททั่วไป (ระดับชำนาญงาน / ระดับชำนาญงานพิเศษ)
 ระเบียบ หลักเกณฑ์
        - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
        -  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
         - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ
         - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
 เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
 แบบฟอร์มการขอดำรงตำแหน่ง
       - บันทึกนำ
       - แบบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
       - รายละเอียดการมอบหมายงาน
       - แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่ง
       - ตัวอย่างใบตอบรับการเผยแพร่ผลงาน
 แบบประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่่ยวชาญเฉพาะ (ระดับชำนาญการ / ระดับชำนาญการพิเศษ / ระดับเชี่ยวชาญ / ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)
 ระเบียบหลักเกณฑ์
       - ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
       - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
       - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
       - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
 เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
 แบบฟอร์มการขอดำรงตำแหน่ง
       - บันทึกนำ
       - แบบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
       - รายละเอียดการมอบหมายงาน
       - แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่ง
       - ตัวอย่างใบตอบรับการเผยแพร่ผลงาน
 แบบประเมิน

 

พนักงานมหาวิทยาลัย

การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป (ระดับชำนาญงาน / ระดับชำนาญงานพิเศษ) ประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการ / ระดับชำนาญการพิเศษ / ระดับเชี่ยวชาญ / ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)

 
 ระเบียบหลักเกณฑ์
       - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
       - ประกาศ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ
       - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
 เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
 แบบฟอร์มการขอดำรงตำแหน่ง
       - บันทึกนำ

 

ผลงานของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนิสิต
 คู่มือการปฏิบัติงานการให้คำปรึกษานิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 รายงานการวิเคราะห์ การกระทำผิดวินัยของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2552-2557
 งานวิจัย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรู้จริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

อื่น ๆ 

 โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

 
 
 รายชื่อพี่เลี้ยงในการผลิตผลงาน

 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร สายสนับสนุน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

 เอกสารโครงการพัฒนาทักษะในการประเมินค่างานให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
        -  เอกสารที่เกี่ยวข้อง