0 7431 7616 -
ประเมินต่อสัญญา
ประเมินต่อสัญญาจ้าง ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


 แบบฟอร์ม

 

ประเมินบรรจุเป็นพนักงานประจำ

 

 ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


 แบบฟอร์ม