0 7431 7616 -
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ

พ.ศ. 2567
 การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2565
 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565

พ.ศ. 2564
 การคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564
       - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

พ.ศ. 2563
 การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563

พ.ศ. 2562
 การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

 เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

 การคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 

พ.ศ. 2558

 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ พ.ศ.2558
 การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557
 การรักษาการแทน และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน พ.ศ. 2557
 การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
 การคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2555
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555


พ.ศ. 2552
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2552


พ.ศ. 2551
 การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551
 เครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยลัย พ.ศ. 2551
 การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551