0 7431 7616 -
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart)
 ภารกิจสารบรรณมหาวิทยาลัย (กลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย)

 ภารกิจกองทุนพัฒนาบุคลากร (กลุ่มภารกิจพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

 ภารกิจการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (กลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล)

 ภารกิจสวัสดิการ (กลุ่มภารกิจทะเบียนประวัติและสวัสดิการ)