0 7431 7616 -
การลา
การลา
 

 ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 แบบฟอร์ม
        - ใบลาไปต่างประเทศ ( pdf   word

 

 

 

การลาเพื่อพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย


 Workflow กระบวนการ
       - ขั้นตอนการลาฝึกอบรม ( pdf   word
       - ขั้นตอนการขออนุญาตสมัครสอบ ( pdf   word
       - ขั้นตอนการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ( pdf   word
       - ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ  ( word)

 ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

การลาออก
 

 หนังสือขอลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานพิเศษ /ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ( pdf   word
 แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ ( pdf   word