0 7431 7616 -
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
การขอปรับวุฒิ


 WorkFlow กระบวนการ  ( pdf    word)

 ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 แบบฟอร์ม ( pdf    word)

 

 การขอเพิ่มวุฒิ

 

 Workflow กระบวนการ  ( pdf   word)

 แบบฟอร์ม (  pdf    word)
  แบบฟอร์ม-ข้าราชการ  ( pdf   word)

 

 การเปลี่ยนสถานภาพ

 

 ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 แบบฟอร์ม