0 7431 7616 -

ผศ.นพดล  ศุกระกาญจน์
ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ
นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวกันยารัตน์  หนูสุข
นางสาวกันยารัตน์ หนูสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นายสุรศักดิ์  วงศ์สันติ
นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาวธันยธรณ์ สุทธิพงศ์
นางสาวธันยธรณ์ สุทธิพงศ์
นักวิชาการพัสดุ
นางลลิดา  นันทวงศ์
นางลลิดา นันทวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางปุณญาดา  สุวรรณมณี
นางปุณญาดา สุวรรณมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์
นางสาวทัศนีย์ ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาววรรณา เหมทานนท์
นางสาววรรณา เหมทานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาวธิดา  จิตต์ล้ำเลิศกุล
นางสาวธิดา จิตต์ล้ำเลิศกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสุภาพร สิกพันธ์
นางสุภาพร สิกพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
นางปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาวจิรัญญภา ฤทธิ์ทอง
นางสาวจิรัญญภา ฤทธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน