0 7431 7616 -

ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์
ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ
นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหารงานมหาวิทยาลัย
นางสาวพยอม ธนมี
นางสาวพยอม ธนมี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ
นางสาวธันยธรณ์ สุทธิพงศ์
นางสาวธันยธรณ์ สุทธิพงศ์
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวพณวรรณ ยามาเจริญ
นางสาวพณวรรณ ยามาเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสุภาพร สิกพันธ์
นางสุภาพร สิกพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาวจิรัญญภา ฤทธิ์ทอง
นางสาวจิรัญญภา ฤทธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาวภัชดา สังข์ทอง
นางสาวภัชดา สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นายลำพูล ธะนะนิล
นายลำพูล ธะนะนิล
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกันยารัตน์ หนูสุข
นางสาวกันยารัตน์ หนูสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางลลิดา นันทวงศ์
นางลลิดา นันทวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
นางปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางปุณญาดา สุวรรณมณี
นางปุณญาดา สุวรรณมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสำราญ ชูจันทร์
นางสำราญ ชูจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาวทัศนีย์ ศรีจันทร์
นางสาวทัศนีย์ ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาววรรณา เหมทานนท์
นางสาววรรณา เหมทานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาวธิดา จิตต์ล้ำเลิศกุล
นางสาวธิดา จิตต์ล้ำเลิศกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางมนัสนันท์ แก้วคีรีวรรณ
นางมนัสนันท์ แก้วคีรีวรรณ
ผู้ปฏิบัติงานบริการ