0 7431 7616 -
การติดต่อ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

อาคาร 50 ปี  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
-  ชั้น 1  ห้อง 18105   โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 7200 
-  ชั้น 1  ห้อง 18106   โทรศัพท์ 0 74 31 7616
-  ชั้น 4  เลขานุการอธิการบดี  โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 7207
-  ชั้น 4  งานสภาคณาจารย์และพนักงาน โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 7611

โทรศัพทฺ์/โทรสาร 0 7431 7615
E-mail : saraban@tsu.ac.thมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7460 9616


กรุงเทพมหานคร

ชั้น 14 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0 2354 5556 โทรสาร 0 2354 5557