0 7431 7616 -
โครงสร้างองค์กร/อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและการกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักงานวิทยาเขต พ.ศ. 2552 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- งานสารบรรณของมหาวิทยาลัย
- งานธุรการของสภาคณาจารย์และพนักงาน
- การประสานงานส่วนกลาง
- การจัดการความรู้
- การพัฒนาระบบบริหารและการจัดองค์กร
- ประสานการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
- การจัดทำแผนกำลังคนและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ภารกิจอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย