0 7431 7616 -

ประวัติ

วันที่  1  ตุลาคม  2511   สภาวิทยาลัยวิชาการศึกษา   ประกาศให้วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา สาขาที่ 5 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสาร ของหน่วยงานราชการของรัฐ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างมีระเบียบแบบแผน อันจะก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน  ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลในการทำงาน ทางราชการจึงประกาศให้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ  พ.ศ. 2506  เป็นฉบับแรก   และมีการปรับปรุงแก้ไขจนในปัจจุบันใช้ระเบียบงานสารบรรณฉบับใหม่ เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526”  

“งานสารบรรณ”  จึงเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นภายในกองธุรการวิทยาเขตสงขลา วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา พร้อม ๆ กับการเกิดวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา เป็นลักษณะงานทางด้านการให้บริการแก่ทุกหน่วยงานและบุคลากรในวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ในอันที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยในส่วนรวมสามารถดำเนินไปได้ด้วยความถูกต้อง  สะดวก  เรียบร้อย  และรวดเร็ว  และเป็นศูนย์กลางของระบบงานบริหาร  การติดต่อประสานงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย หน้าที่และความรับผิดชอบในขณะนั้น ครอบคลุมงานประชาสัมพันธ์ งานการประชุมและพิธีการด้วย

29 มิถุนายน 2517 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา  เป็นมหาวิทยาลัย  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  และได้รับพระราชทานนามว่า “ศรีนครินทรวิโรฒ”  ซึ่งมีความหมายว่า  “มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร” วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา   จึงได้ชื่อใหม่เป็น  “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา”

ในปี 2533  มหาวิทยาลัยได้ขยายงานไปยังพื้นที่จังหวัดพัทลุง 

20 ตุลาคม 2535  สภามหาวิทยาลัย  ได้กำหนดชื่อใหม่   เป็น  “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้”  เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานโดยส่วนรวมในภาคใต้ทั้งหมด

ธันวาคม  2535    ก.ม. ได้อนุมัติให้แบ่งส่วนราชการในกองธุรการวิทยาเขตสงขลา  เพิ่มอีก 1 งาน คือ  “งานประชาสัมพันธ์”  หลังจากนั้น งานสารบรรณ จึงมีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการประชุม  และงานเลขานุการ

1 พฤศจิกายน 2539  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้  ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ  มีชื่อว่า  “มหาวิทยาลัยทักษิณ”  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2539    เป็นนิติบุคคล   มีฐานะเป็นกรม  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการภายใน โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2542  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2542 ได้มีมติเห็นชอบการจัดส่วนงานในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพิ่มเติมจากประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2542  โดยให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  เป็นดังนี้

1. ส่วนบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย
        1)  กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
        2)  กลุ่มงานนโยบายและแผน
        3)  กลุ่มงานประสานงานส่วนกลาง
        4)  กลุ่มงานธุรการกลาง
        5)  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา

 2. ส่วนบริหารวิทยาเขตสงขลา  ประกอบด้วย
        1) กลุ่มงานคลังและพัสดุ
        2) กลุ่มงานอาคารและสถานที่
        3) กลุ่มงานบุคคล
        4) กลุ่มงานธุรการวิทยาเขต

 3. ส่วนบริการวิชาการและนิสิตวิทยาเขตสงขลา
        1) กลุ่มงานบริการการศึกษา
        2) กลุ่มงานกิจการนิสิต
        3) กลุ่มงานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา

4) กลุ่มงานแผนงาน
5) กลุ่มงานธุรการ

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2544  เป็นต้นมา   กลุ่มงานธุรการกลาง   กลุ่มงานธุรการ  ส่วนบริการการศึกษาและนิสิต  กลุ่มงานธุรการวิทยาเขตสงขลา  และงานธุรการวิทยาเขตพัทลุง  ได้ยุบรวมเป็นกลุ่มงานเดียว  มีลักษณะงาน  หน้าที่และความรับผิดชอบงานต่าง ๆ แบ่งได้ ดังนี้
1. งานสารบรรณ
2. งานการประชุม
3. งานเลขานุการ
4. งานพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารระบบงานสารบรรณ
5. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และการจัดการเอกสาร
6. งานธุรการด้านการบริหารและบริการทั่วไป
7. งานบริหารงานบุคคล
8. งานคลังและพัสดุ
9. งานแผนงานและงบประมาณ
10. งานอาคารและสถานที่
11. งานกิจกรรมพิเศษ และหรืองานเฉพาะกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย


จนกระทั่งถึงวันที่  23  มกราคม  2546   สภามหาวิทยาลัย  ได้ประกาศแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีใหม่   โดยมีการยุบรวมกลุ่มงาน   และปรับเปลี่ยนกรอบภารกิจ   และชื่อของบางกลุ่มงาน  โดยกลุ่มงานธุรการวิทยาเขต  เป็นกลุ่มงานธุรการสงขลา  และกลุ่มงานธุรการพัทลุง    

3  มิถุนายน 2546 มีการปรับเปลี่ยนกรอบภารกิจอีกครั้ง โดยคณะกรรมการแผนและการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้จัดภารกิจด้านงานประสานงานส่วนกลาง  ไปสังกัดกลุ่มงานนโยบายและแผน  กรอบภารกิจของกลุ่มงานธุรการสงขลา จึงประกอบด้วย งานสารบรรณ  งานการประชุม  งานเลขานุการ  งานประชาสัมพันธ์  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ  งานพิธีการ  งานสภาคณาจารย์  และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

วันที่  5  พฤศจิกายน  2548  สภามหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย  ดังนี้
1. สำนักงานมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย
     1.1 กองกลาง
     1.2 กองแผนงาน
     1.3 กองคลังและพัสดุ
     1.4 กองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต
     1.5 กองบริหารบุคคล

 2. สำนักงานวิทยาเขตสงขลา
     2.1  กองบริหารวิทยาเขตสงขลา

 3.  สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง
     3.1  กองบริหารวิทยาเขตพัทลุง

 4.  หน่วยงานอิสระ
    4.1  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
    4.2  สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
    4.3  สำนักวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
    4.4  สำนักบริหารรายได้และทรัพย์สิน
    4.5  หน่วยตรวจสอบภายใน
    4.6  สภาคณาจารย์

เมื่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานใหม่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 มีการแบ่งงานในสำนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เกิดจากการยุบรวมของกองกลาง กองบริหารบุคคลสำนักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน และงานการจัดการความรู้ จากสำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนา มีภาระหน้าที่ รับผิดชอบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย งานธุรการของสภาคณาจารย์และพนักงาน  การประสานงานส่วนกลาง การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดองค์กร ประสานการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล การจัดทำแผนกำลังคนและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย